Praktické návody

5 minutovka 04 - Fakta a pocity o rozvoji obce a jejich vnímání

07.06.2017 21:42
Kontroverzní částí programu rozvoje obce je v některých případech analytická část, tedy část, která popisuje, specifikuje, interpretuje současný stav a vývoj ve všech oblastech života obce. Někteří nedůvěřiví obecní představitelé či občané mají pocit, že svou obec znají nejlépe a žádná analýza...
>>

5 minutovka 03 - Úloha starosty obce při tvorbě programu rozvoje obce

31.05.2017 22:45
Starosta obce má při přípravě, tvorbě a realizaci programu rozvoje obce nezastupitelnou úlohu – obzvláště v malých obcích s malým nebo žádným úřednickým aparátem. Je iniciátorem akce, moderátorem celého procesu, spolutvůrcem a obhájcem (před občany, před obecním zastupitelstvem). Pro...
>>

5 minutovka 02 - Postup stanovení rozvojové vize obce

22.05.2017 22:39
Smyslem vize rozvoje obce je vytvoření představy o budoucnosti obce, předobrazu budoucího reálného života obecního organismu. Východiska pro tvorbu rozvojové vize obce výstupy analytické části (objektivní stav a vývoj obce) shrnutí analytických zjištění v podobě definovaných hlavních...
>>

5 minutovka 01 - Proč a jak plánovat rozvoj obce?

15.05.2017 12:31
Proč by měla obec plánovat svůj rozvoj? Jednoduchá odpověď zní: „Protože plánování je zcela samozřejmá, neopomenutelná a zásadní součást procesu řízení jakýchkoliv procesů“. Zmapování situace v obci, zjištění rozvojových kladů a záporů, úspěchů, neúspěchů a jejich příčin a následně stanovení...
>>

Participace obyvatel na procesu plánování

15.10.2012 14:13
Subjekty zapojenými do procesu plánování na obecní úrovni jsou především: obec a obcí zřizované či založené organizace (školy, sociální zařízení aj.), významní místní podnikatelé/zaměstnavatelé, významné místní instituce sídlící přímo nebo v relevantní blízkosti obce, neziskové...
>>

Podpora zapojení občanů do života obce

14.10.2012 20:57
Důležitým tématem rozvoje obce je zapojení občanů. Vedle zajištění základních hmotných podmínek pro život v obci a veřejných služeb by měla vytvářet zázemí pro aktivní spolupodílení se občanů na dění v obcí, prostor pro realizaci zájmů. Obec pro své řízení nezbytně potřebuje přímou...
>>

Zapojení podnikatelů do plánování rozvoje území

14.10.2012 10:37
Plánování rozvoje je proces stanovování cílů, úkolů a činností potřebných pro dosažení budoucího kvantitativně i kvalitativně lepšího stavu a v nejširším úhlu pohledu zahrnuje i realizaci stanovených činností a zpětnou vazbu. Formalizovaným výstupem plánovací činnosti jsou koncepční dokumenty,...
>>

Manuál pro řízení rozvoje obcí

19.12.2011 13:17
Manuál má napomoci k orientaci v problematice řízení rozvojových procesů v obcích a k aplikaci manažerských postupů v běžné praxi řízení rozvoje obce. Manuál je koncipován jako: stručný a přehledný (graficky atraktivně upravený) průvodce problematikou zásobárna...
>>

Přílohy k manuálu pro řízení rozvoje obcí

19.12.2011 11:15
Manuál pro řízení rozvoje obcí je složen ze základní textu a 48 příloh ve 12 problémových kategoriích pro praktické využití. Všechny tyto přílohy jsou volně k dispozici na těchto webových stránkách pod následujícími odkazy: Přehled příloh k manuálu pro řízení rozvoje...
>>

Rozvoj obce - osvěta, publicita, motivace, komunikace, veřejnost

21.10.2011 08:42
Základní teorie a praxe komunikace se veřejností při přípravě a realizaci municipálního (regionálního) rozvoje se zaměřením na počáteční etapu, kterou je zpracování rozvojové koncepce.   V každé fázi přípravy a realizace rozvojových záměrů obce je třeba získat pro konkrétní koncepční kroky co...
>>
1 | 2 >>

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.