Zaměření podpory podnikání v obci

14.10.2012 14:04

Základními otázkami, které si ve vztahu k podnikání v regionu či obci můžeme položit, jsou, zda

 • podporovat stávající podnikatele,
 • či vytvářet podmínky pro zapojení obyvatel regionu či obyvatel obce do podnikatelství, resp. podnikatelského procesu.

Naskýtá se zde poměrně jednoduchá odpověď. Pro obec či region je důležité, aby bylo podporováno obojí, avšak v nestejné míře. Na úrovni obce je jednoznačně důležitější podporovat podnikatelského ducha obyvatel, motivovat je k samostatné podnikatelské činnosti a vytvářet podmínky, aby mohly vznikat nové podnikatelské aktivity a dále se rozvíjet.

V popředí zájmu obecní samosprávy stojí zajištění kvalitních podmínek pro život obyvatel. Podpora podnikání je pro obecní samosprávu důležitá zejména z následujících důvodů:

 • Využití volných prostorů vhodných pro podnikání: V téměř každé obci se nachází areál zemědělského podniku (opuštěný či využívaný k původním účelům pouze částečně) či jiného výrobního podniku. Snahou obce je zlepšit vzhled těchto lokalit a podpořit jejich využití, např. zlepšením dopravní přístupnosti, podporou vyjednávání s vlastníky, koordinací využití různými podnikateli apod.
 • Zajištění pracovních míst v obci: I za situace, kdy většina obyvatel obce má možnost získat zaměstnání v blízkém městě, jsou pracovní místa v obci důležitá. Pro řadu lidí je práce v obci primárním zájmem. Pracující v obci rozšiřují kupní sílu obce a mohou zvýšit rentabilitu obchodů a služeb v obci působících. V územích s celkovým nedostatkem pracovních míst je snaha o rozvoj místních podnikatelů či o přitažení nových investorů zásadním tématem z hlediska udržitelného rozvoje obce.
 • Podpora rozvoje: Prosperující firmy jsou ochotny investovat do zlepšení prostředí či infrastruktury v okolí své provozovny nebo jinak hmotně či finančně podpořit rozvoj obce. O místní firmy se může obec opřít v případě řešení různých havárií či mimořádných situací.

Podpora stávajícího podnikání, vzhledem k většinou omezeným finančním možnostem obce, by měla směřovat k usměrňování podmínek pro podnikání a vymezování ploch, kde toto podnikání bude existovat. Na úrovni obcí, zvláště pak malých obcí, se bude jednat o podporu vytváření podnikatelských/ průmyslových zón, tedy vymezení ploch s větší, či menší úrovní zasíťovanosti, k rozvoji výrobně orientovaného podnikání. To by však mělo následovat až za vytvořením podmínek pro vstup obyvatel do podnikatelského procesu.

V rámci životního cyklu podniku existuje šest stádií růstu: stádium založení, stádium přežívání, stadium růstu, stadium expanze a stadium zralosti. V obcích podnikají většinou malé a střední podniky, tj. podniky, které mají méně než 250 zaměstnanců a nemají majetek přesahující ekvivalent 43 mil. EUR. Obec může nejlépe ovlivnit podmínky pro podnikání podporou prvních třech stádií růstu podniku a to jak při vytváření podmínek pro samostatné podnikání občanů, tak při vytváření podmínek podpory stávajícího podnikání.

 

Podpora podnikání při zakládání podniků

Rámec pro podnikání je dán národními rámcovými podmínkami, které tvoří základnu pro tvorbu rozvoje podnikání. Legislativní podmínky jsou dány oficiálními, státní administrativou garantovanými předpisy pro podnikání, jako jsou živnostenský zákon, obchodní zákoník či zákon o podpoře podnikání.

Možnou podporou při zakládání podniků ze strany obce či regionu jsou:

 • Kvalitní a výkonná veřejná správa: vytvořit kodex chování státních úředníků; zlepšit informování obyvatel či stávajících podnikatelů o existujících volných prostorách, veřejných zakázkách, fungování obecního úřadu; vytvářet možnosti elektronické komunikace s úřady.
 • Jednoduché a jasné podmínky pro podnikání: vytvořit takové podmínky, které usnadňují vstup do podnikání, tj. založení a rozjezd podniku a jejich dalšího růstu:
  • Usnadnit vstup do podnikání pro obyvatele: odstraňovat administrativní bariéry při vstupu do podnikání.
  • Usnadnit přístup stávajících podnikatelů k volným plochám a objektům vhodným pro podnikání, a to jak v sektoru služeb, tak v sektoru řemesel či výroby.
  • Poskytovat podnikatelům co nejkvalitnější informace a podporovat vzdělávání.

 

Podpora podnikání ve fázi přežívání a růstu podniků

Snahou obce by mělo být kultivovat podmínky pro podnikání v obci. Jeden z nejvýznamnějších faktorů, který uvádějí podnikatelé při hodnocení podnikatelského prostředí v obci, je jednoduchost, jasnost, přímost a předvídatelnost. Tento faktor je velmi důležitý ve všech stadiích života podniku.

Možnou podporou při dalším rozvoji podniků ze strany obce či regionu jsou:

 • Rovné podmínky při podnikání v obci: vytvořit podmínky pro rovné podnikání malých a středních podniků, a to jak v konkurenci s velkými, tak v konkurenci se zahraničními podniky.
 • Oblast lidských, materiálně-technických a finančních zdrojů:
  • Vytvářet podmínky pro flexibilitu pracovní síly na úrovni obce.
  • Usnadnit přístup podnikatele k jednotlivým typům zdrojů: lidských a materiálně-technických.

 

Shrnutí

Je třeba si uvědomit, že základy podnikání byly položeny již v dávné historii lidstva. Podnikání je třeba chápat jako nezastupitelné v rozvoji národních ekonomik, v rozvoji regionů i v rozvoji jednotlivých obcí. Nejdůležitější myšlenky tohoto článku jsou:

 1. Podnik roste v jednotlivých stadiích a při přechodu z jednoho do druhého překonává jednotlivé krize.
 2. V ČR existuje 99,83 % malých a středních podnikatelů.
 3. Obec či region může podporovat jak obyvatele k samostatnému podnikání, tak stávající podnikatele.
 4. Obec může vytvářet podmínky pro podporu podnikání nejlépe v prvních třech stadiích: stadiu zakládání podniků, stadiu přežívání a stadiu růstu.

 

Zpracoval GaREP, spol. s r.o., 2012

Zpět

Vyhledávání

© 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.