Svazkové školství - společná škola pro více obcí zřizovaná svazkem obcí

16.10.2012 18:20

V souvislosti s demografickými změnami a úbytkem počtu dětí, resp. žáků ve školách se ve venkovských obcích objevuje potřeba racionalizovat náklady související s provozem školy. Jedním z řešení je vytvoření tzv. „svazkové školy“, tedy jednoho subjektu, který právně zastřeší jednotlivé školy působící v mikroregionu (svazku obcí). Školský obvod pak tvoří všechny obce daného svazku.

Hlavní výhodou je úspora nákladů na ekonomické zajištění provozu škol (účetnictví, mzdová agenda), které je vykazováno souhrnně pouze za jeden subjekt, nikoliv za každou školu zvlášť. Jednotlivé sdružené školy však mají značnou míru autonomie, protože jejich účetnictví je vedeno navzájem odděleně – takže školy de facto hospodaří s vlastními prostředky – a někdejší ředitelé škol jsou v pozici vedoucích odloučených pracovišť (takže jejich rozhodovací pravomoci jsou z velké části zachovány). Zřízení svazkové školy je výhodné zejména pro obce, které ve svém obvodu žádnou školu nemají a musí tedy hradit neinvestiční náklady na žáky dojíždějící do škol v jiné obci ze svého rozpočtu; toto u svazkové školy odpadá.

V případě pracovní neschopnosti pedagogů lze zajistit náhradu operativněji a bez administrativních překážek. Svazková škola jako relativně velký subjekt je také schopna zaměstnat pedagogy s více specializovanou kvalifikací (např. v oblasti jazyků nebo informačních technologií), případně také asistenta pedagoga, kteří budou působit ve všech sdružených školách.

Překážkou pro vytvoření svazkové školy je především obava jednotlivých škol ze ztráty suverenity. V regionech, kde jsou obce od sebe více vzdáleny, se někdy také objevuje potřeba zajistit dopravní obslužnost škol vlastními silami, protože stávající zajištění veřejné dopravy potřebám obcí nevyhovuje.

Výhody svazkového školství:

  • jeden management – úspora mzdových nákladů,
  • úspora provozních nákladů,
  • zkvalitnění výuky – „cestování“ pedagogů za dětmi,
  • pružná reakce na výkyvy počtu žáků v jednotlivých obcích,
  • větší šance školy na úspěch při získávání dotací.

Nevýhodou je relativně složitý proces ustavení. Vzrostou také nároky na manažerské dovednosti ředitele školy. Oporou při zřizování svazkových škol může být metodický dokument vydaný MŠMT s názvem „Školská právnická osoba zřízená dobrovolným svazkem obcí“.

Jde o vhodné řešení pouze v určitých případech.

Svazková škola – Údolí Desné

Myšlenka svazkového školství byla podnícena jednak snahou reorganizace školství v části Svazku obcí údolí Desné, ale také potřebou vyřešit problémy na jednotlivých školách na území obcí Rapotín a Sobotín.

Svazková škola s názvem „Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné“ sdružuje dvě neúplné základní školy s prvním stupněm v obcích Rapotín a Sobotín, plně organizovanou základní školu v Petrově nad Desnou, dále sdružuje tři mateřské školy z těchto jmenovaných obcí a dvě školní jídelny.

Jmenované obce spolu se spádovými obcemi Rejchartice a Vernířovice jsou členy Svazku obcí údolí Desné. Na základě jejich dohody o vytvoření společného školského systému a zřízení školské právnické osoby Svazkem obcí údolí Desné byla svazková škola zřízena. Obce zapojené do svazkové školy vytvořily také společný školský obvod.

Svazek obcí byl předmětnými obcemi vybrán jako zřizovatel svazkové školy z důvodu jeho silného postavení v mikroregionu údolí Desné, které si vydobyl zejména záchranou a znovuzprovozněním regionální železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou. Zřízením svazkové školy je vytvořen předpoklad pro zapojení dalších zbývajících obcí, sdružených ve Svazku obcí, do vzniklé svazkové školy.

Přímým řízením školy je pověřena tzv. “Kvalifikovaná valná hromada“ Svazku obcí Údolí Desné, v jejímž čele stojí předseda svazku Ing. Vladimír Mikulec, který je současně i starostou obce Rapotín.

Svazková škola funguje od 1. 1. 2008. Od té doby došlo ke snížení odlivu žáků do škol mimo školský obvod a k užšímu propojení rodičů a školy (zvýšení zájmu rodičů o dění ve škole). V oblasti vlastního fungování školy bylo zaznamenáno zlepšení spolupráce zřizovatele školy s představiteli obcí, efektivnější využití kapacit pedagogů (rušení úvazkově nenaplněných míst) a zkvalitnění možností zastupování pedagogů v případě jejich nepřítomnosti. Nezanedbatelnou výhodou je poměrně značná úspora financí.

Problémy spočívají zejména v malé informovanosti veřejnosti a veřejné správy o institutu svazkového školství. Projevila se také nutnost zajistit do budoucna vlastní dopravu žáků do škol. Materiálně-technické vybavení jednotlivých škol je na rozdílné úrovni, proto je potřeba investovat do zabezpečení srovnatelného vybavení.

(Pramen: https://www.udoli-desne.cz/skolstvi)

 

Zpracováno dle: Binek, J., Galvasová, I., Chabičovská, K., Holeček, J., Svobodová, H., Halásek, D., Novosák, J. Rozvojový interaktivní audit. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-904308-9-1

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.