5 minutovka 01 - Proč a jak plánovat rozvoj obce?

15.05.2017 12:31

Proč by měla obec plánovat svůj rozvoj? Jednoduchá odpověď zní: „Protože plánování je zcela samozřejmá, neopomenutelná a zásadní součást procesu řízení jakýchkoliv procesů“. Zmapování situace v obci, zjištění rozvojových kladů a záporů, úspěchů, neúspěchů a jejich příčin a následně stanovení rozvojových cílů a určení cest, jak k těmto cílům dojít je naprosto klíčové pro úspěšný a dlouhodobě udržitelný rozvoje jakéhokoliv společenství a tedy i obce.

Podle českých právních předpisů nemají obce povinnost plánovat svůj rozvoj a zpracovávat rozvojové dokumenty. Záleží pouze na vůli, osvícenosti a míře zodpovědnosti vrcholných obecních představitelů. Váhu, jaká je přikládána zpracování rozvojových dokumentů obcí, lze odtušit pouze z ustanovení zákona o obcích, kdy schvalování Programu rozvoje obce je svěřeno nejvyššímu orgánu obce, tedy obecnímu zastupitelstvu.

V poslední době se však řada institucí poskytujících či zprostředkovávajících dotační prostředky z domácích a evropských zdrojů stále častěji obrací na obce s dotazem, zda projekt, na který žádají finanční prostředky je součástí strategického plánu či programu rozvoje obce a určitým způsobem takto podložené projekty zvýhodňují oproti projektům vymyšleným ad hoc. Částečně nás k tomu vedou principy regionální politiky Evropské unie, konkrétně princip programování.

 

Kdo bude obec program rozvoje obce zpracovávat, závisí zejména na možnostech obecního rozpočtu a na požadavcích na odborný rozsah a kvalitu dokumentu. Obec má v tomto případě prakticky tři možnosti:

1.       Zpracovatelem bude externí specializovaná firma / instituce

2.       Zpracovatelem bude pověřený pracovník obecního úřadu, člen rady nebo zastupitelstva (případně jiný obyvatel obce) a externě pouze pro dílčí zpracovatelské úkoly bude najata odborná firma

3.       Zpracovatelem bude pověřený pracovník obecního úřadu, člen rady nebo zastupitelstva, případně jiný obyvatel obce

Ze zkušeností se zpracováním několika desítek rozvojových programů obcí se nejlépe osvědčila kombinace uvedených variant. Tento „kompromisní“ způsob umožní zpracovat kvalitní dokument na vysoké odborné úrovni s jednoznačnými závěry a doporučeními relevantními pro danou obec/lokalitu. Výhodou kombinace zpracovatelů je zajištění odbornosti, zohlednění vnímání obce vlastními obyvateli a nadhled externího zpracovatele (většinou nerezidenta) nad místní rozvojovou problematikou oproštěný od osobních či skupinových zájmů v obci. Tento externí pohled na obec může být pro vedení obce a její obyvatele v některých případech i velmi překvapivý. Řadu věcí, situací, problémů či jedinečností obyvatel obce přehlíží nebo vnímá jako samozřejmost, pohled zvenčí dá této problematice jiný rozměr, jiný výklad a může přinést zajímavé rozvojové náměty.

 

Jak bude obec program rozvoje zpracovávat? Podle jaké metodiky? Jednoznačně doporučujeme využití metodiku Ministerstva pro místní rozvoj, která je k dispozici na www.obcepro.cz. Je to jediná celostátně akceptovaná metodika pro tvorbu programů rozvoje obcí, podporovaná nejen metodickým materiálem a řadou návodů a příkladů dobré praxe, ale i návodným elektronickým prostředím, které umožňuje pohodlnou základní tvorbu programu rozvoje obce i pro poučené laiky.

 

Vzhledem k tomu, že rozvojovým dokumentem je program rozvoje OBCE, nikoliv program rozvoje obecního úřadu či starosty nebo zastupitelstva, je důležité, aby proces zpracování umožnil zapojení široké veřejnosti. Program rozvoje by tak měl být zpracován:

a)      částečně od stolu – statistická data, grafy, tabulky a texty do dokumentu je lepší shromažďovat, hodnotit, analyzovat a publikovat u pracovního stolu

b)      na základě poznatků z území – pokud zpracovatel programu rozvoje píše program vaší obce jen od stolu, je pravděpodobné, že jeho výstupy nebudou úplně naplňovat vaše očekávání – právě průzkum obce, včetně místních částí, života v obci, pocitů z obce (odborně hovoříme o tzv. měkkých rozvojových faktorech) je z pohledu externího zpracovatele pro vaši obec cenným podkladem a jeho výstupy by měly být nedílnou součástí programu rozvoje.

c)       se zapojením veřejnosti – právě proto, že se zpracovávaný dokument jmenuje program rozvoje obce, tak je rozvojovým dokumentem pro obec a její obyvatele, návštěvníky, podnikatele, spolky. Do zpracování by se tak měli zapojit všichni tito aktéři (pozn.: některé aktivity v návrhové části mohou přímo směřovat k neziskovkám nebo podnikatelům).

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.