Podpora zapojení občanů do života obce

14.10.2012 20:57

Důležitým tématem rozvoje obce je zapojení občanů. Vedle zajištění základních hmotných podmínek pro život v obci a veřejných služeb by měla vytvářet zázemí pro aktivní spolupodílení se občanů na dění v obcí, prostor pro realizaci zájmů. Obec pro své řízení nezbytně potřebuje přímou vazbu od občanů a měla by podněcovat diskuzi o rozvoji obce.

Občané se pro společné aktivity sdružují do různých spolků. Spolky jsou často monotematicky zaměřeny (myslivci, včelaři, folklorní soubory a jiné), případně se kromě své hlavní činnosti věnují také dalším aktivitám (např. hasiči pořádají i kulturní akce v obci). Pro spolky je typické sdružování obyvatel všech věkových kategorií, od nejmladších po nejstarší, což rovněž přispívá k soudržnosti obce. Jejich činnost výrazně zkvalitňuje život v dané obci. Tyto organizace dokážou výrazně účinněji zajistit určité služby pro obyvatelstvo, než by tomu bylo v případě veřejné správy, avšak spektrum jejich nabídky závisí na personálních kapacitách, vybavenosti obce a zájmu obyvatel.

Činnost spolků je obvykle finančně podporována obcí. Kromě finanční pomoci může obec iniciovat a koordinovat své akce a akce spolků. Obec také může podporovat udržování místních tradic a tradičních řemesel a podněcovat zájem co nejvíce občanů zapojovat se do aktivit v obci.

Doporučení pro iniciaci a koordinaci akcí obce a spolků a podpora spolupráce spolků:

 • Pravidelné setkávání zástupců neziskového sektoru a obce (1–2 za rok), domluva vzájemné podpory a sladění termínu akcí.
 • Rozvoj materiálního zázemí pro pořádání obecních akcí i akcí neziskových organizací (přístřešky, prostory, mobilní stoly apod.).
 • Vybudování víceúčelové místnosti pro setkávání občanů v rámci spolků i pro neformální setkávání.

Doporučení pro finanční podporu činností spolků:

 • Vytvoření pravidel pro přidělování finanční podpory neziskovým organizacím v obci (základní podmínkou pro finanční podporu jednotlivým občanským iniciativám a spolkům je jejich statut v podobě určité právní formy).
 • Pravidelné hodnocení činnosti spolků z hlediska jejich přínosu pro život v obci. Průběžná diskuze nad otázkami směřování činnosti spolků, zaměření jejich akcí, zapojení občanů do spolkové činnosti.
 • Pravidelné vytváření ročního plánu akcí pořádaných jednotlivými spolky; plán akcí bude jedním z podkladů pro rozhodování obce (příp. podnikatelů) o finanční podpoře neziskových organizací.
 • Iniciace diskuze o podpoře neziskových aktivit v obci ze strany podnikatelů a pořádání společných akcí podnikatelů a neziskových organizací.

Doporučení pro podporu místních tradic a tradičních řemesel:

 • Finanční a věcná podpora tradičních kulturních a jiných akcí a jejich propagace.
 • Vyhledání a iniciace zviditelnění a prezentace tradičních řemesel provozovaných občany obce. Vytvoření podmínek pro předání tradičních dovedností mladší generaci.
 • V návaznosti na historii obce, místní tradice a tradiční řemeslné a jiné činnosti vybudování „živého“ muzea prezentujícího tuto oblast a zejména vytvářejícího prostory pro její další rozvoj (expozice, depozitář, místo pro setkávání a tvorbu, nástroje, akce pro mládež a veřejnost atd.).
 • Zviditelnění rodáků a místních zajímavostí: vybudování naučné stezky, mapy, informační cedule v obci apod.

 

Pro zvýšení zapojení občanů do života obce můžeme uvést následující konkrétní doporučení:

 • Zavedení pravidelných veřejných setkání k rozvoji obce (zhodnocení aktivit v minulém roce a shromáždění námětů na další rok, domluva na zapojení občanů a organizací).
 • Vytvoření způsobu zapojení občanů do péče o prostředí obce – pořádek, stav veřejných prostranství, péče o veřejnou zeleň, zkrášlení obce uměleckými a řemeslnými předměty – nejlépe vytvořenými místními občany.
 • Posílení vztahu občanů k obci: pořádání soutěží o nejhezčí prostor před domem, o nejhezčí ulici, nejhezčí zahrádku, společná tvorba předmětů zkrášlujících obce.
 • Pořádání sportovních akcí otevřených veřejnosti.
 • Účast obce v soutěži Vesnice roku a cílená snaha všech občanů o co nejlepší výsledek.

Jedním ze základních předpokladů občanské participace na veřejném dění a tak i občanské společnosti je informovanost občanů.

 

Základními možnostmi informování občanů jsou:

 1. obecním rozhlasem – operativní informace;
 2. prostřednictvím internetu – od drobných zpráv po detailní informace k rozvojovému dění obce;
 3. prostřednictvím kabelové televize,
 4. prostřednictvím obecního zpravodaje,
 5. na úřední desce, na plakátovacích plochách.

Nejformálnějším a nejkomplexnějším informačním nástrojem by měl být obecní zpravodaj (v tištěné i v elektronické podobě), kde by měl být prostor pro přiblížení aktuálního dění v obci a různých rozvojových témat.

 

Zpracováno dle: Binek, J., Svobodová, H., Holeček, J., Chabičovská, K., Přibylíková, A., Galvasová, I. Synergie ve venkovském prostoru – Přístupy k řešení rozvojových problémů venkova. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2009. 98 s. ISBN 978-80-904308-0-8.

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.