Participace obyvatel na procesu plánování

15.10.2012 14:13

Subjekty zapojenými do procesu plánování na obecní úrovni jsou především:

 • obec a obcí zřizované či založené organizace (školy, sociální zařízení aj.),
 • významní místní podnikatelé/zaměstnavatelé,
 • významné místní instituce sídlící přímo nebo v relevantní blízkosti obce,
 • neziskové organizace,
 • a občané.

Zjišťování názorů obyvatel, průběžná diskuze nad situací v obci, nad představou o budoucnosti obce i nad cestami, jak těchto představ dosáhnout jsou nebytnou součástí procesu plánování.  V uvedené tabulce jsou zachyceny jednotlivé kvalitativní stupně zapojení veřejnosti do rozvoje obce. Stupeň „Vrchol“ je v ČR spíše výjimkou. Nejvíce je participace rozvinuta ve Skandinávských zemích.

Stupně zapojení veřejnosti do rozvoje obce

 

Vrchol

ROZHODOVÁNÍ V RUKOU OBČANŮ

Občané si sami rozhodují o svých záležitostech

4. stupeň

PARTNERSTVÍ

Občané spolupracují se samosprávou

3. stupeň

KONZULTACE

Samospráva naslouchá občanům

2. stupeň

ZODPOVÍDÁNÍ SE

Samospráva vysvětluje občanům

1. stupeň

OPOZICE

Občané mohou vyjádřit své námitky

 

INFORMOVÁNÍ

 

Pramen: Sedm kroků k zapojení veřejnosti, průvodce participačním procesem. Agora Central Europe, 2002.

 

Účast veřejnosti, ač někdy náročná a proces plánování prodlužující, se s ohledem na realizaci rozvoje rozhodně vyplatí. Výhody a nevýhody zapojování veřejnosti přibližuje následující obrázek.

Výhody a nevýhody zapojování veřejnosti

 

Jedním ze základních předpokladů občanské participace na veřejném dění a tak i občanské společnosti je informovanost občanů.

Základními možnostmi informování občanů v rámci procesu plánování jsou:

 • Osobní setkání – projednávání rozhodujících kroků a výsledků
 • „Papírová“ komunikace – zjištění názorů (dotazníky, ankety…)
 • E-mailová komunikace – výměna informací a připomínkování
 • Webová podpora – zveřejňování částí dokumentu a souvisejících informací
 • Veřejné projednání – představení a propagace dokumentu, diskuze problémů

Pro posílení participace obyvatel lze doporučit využití neobvyklých způsobů vtažení veřejnosti do procesu plánování (podrobněji viz Helena Lenda Chaloupková Moje obec, moje město – věc veřejná. Techniky k zapojování veřejnosti do místních plánovacích procesů. Praha: Nadace VIA, 2000). Z těchto technik lze uvést.

 • Mapování oblasti dětskýma očima – Děti ze základní a mateřské školy mohou zachytit v kresbách své vnímání prostředí obce (kresby na téma „co se mi v naší obci nejvíce líbí, co se mi nelíbí“) a představy o budoucnosti obce („jak bude naše obec vypadat, až budu velký/á“ apod.).
 • Okružní cesty – Obyvatelé spolu se starostou, či manažerem projektu prochází po předem stanovené trase obcí, resp. územím, jehož se plán/projekt týká a popisují jednotlivé lokality a jejich problémy a podávají náměty na jejich řešení.
 • Plánovací víkend – Během trvání plánovacího víkendu (1 – 3 dny) přicházejí občané s vlastními představami rozvoje a odborníci je zaznamenávají, pomáhají radou, diskutují s občany.
 • Otevřený dům – Neformální typ veřejného setkání, na němž občané mají možnost podat své náměty na řešení konkrétního problému jejich zakreslením nebo zapsáním do velkých map daného území.
 • Oblíbená místa / Nedotknutelná místa – Obyvatele vypracují na setkání seznamy míst, které jsou v dané lokalitě oblíbená, či ceněná (a měla by jim být věnována přednostní pozornost) a také seznam míst, která by měla být nedotknutelná ve vztahu k určitým rozvojovým aktivitám (např. vůči cestovnímu ruchu).

 

Zpracoval GaREP, spol. s r.o., 2012

Zpět

Vyhledávání

© 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.