Možnosti ovlivnění lokalizace podniků ze strany samosprávy

14.10.2012 11:02

Podnikatelské prostředí

Podnikatelské prostředí je charakterizováno mnoha faktory, které význačným způsobem ovlivňují vznik nových podniků a podniky již operující na trhu. Na národní úrovni ovlivňují podnikatelské prostředí následující faktory:

 • zákony a vymahatelnost práva obecně,
 • daňové a administrativní zatížení podnikatelů.

Na úrovni obcí či regionů ovlivňují podnikatelské prostředí tyto faktory:

 • vzdálenost k trhům a zákazníkům,
 • dostupnost a kvalita pracovní síly,
 • přístup ke zdrojům (finančním a materiálně-technickým),
 • kvalita infrastruktury,
 • profesionalita územní samosprávy (otevřenost, transparentnost a předvídatelnost chování).

Faktory působící na národní úrovni jsou stejné pro všechny potenciální zájemce o podnikání a také ve všech regionech České republiky. Nicméně určujícími faktory, které bezprostředně ovlivní lidi k soukromému podnikání, jsou faktory působící na úrovni regionů či obcí. Hovoříme o tzv. podnikatelské přívětivosti daného území. U služeb či obchodu jsou nejdůležitějšími faktory: vzdálenost k trhům nebo zákazníkům a dostupnost pracovní síly. U výrobně orientovaného podnikání jsou nejdůležitějšími faktory: kvalita infrastruktury, dostupnost jednotlivých typů zdrojů a kvalita a profesionalita samosprávy.

 

Faktory ovlivňující umístění provozovny v obci

Umístění jakékoliv prodejny či provozovny služeb je velice důležité a podnikatel tomuto umístění musí věnovat hned v úvodu podnikání značnou pozornost. Při pochopení důležitosti umístění i ze strany samospráv je třeba na území obce hledat vhodné prostory na pronájmy pro podnikatelskou činnost.

Jinak se bude rozhodovat podnikatel, který se chystá realizovat činnost výrobního charakteru, jiné faktory musí zohlednit podnikatel, jehož podnik bude poskytovat nějaký druh služby. V případě podnikatelské činnosti v oblasti obchodu a služeb bude zvažovat podnikatel zejména následující otázky:

 • potenciální poptávka (disponibilní příjmy),
 • vzdálenost od konkurence,
 • nájemné,
 • vhodnost lokality (např. frekvence potenciálních zákazníků v blízkosti obchodu),
 • dostupnost pro zákazníky – možnosti parkování, dostupnost veřejnou hromadnou dopravou,
 • sezonní příliv návštěvníků,
 • viditelnost, označení, vchody, východy apod.

Pro podnikatele budou atraktivnější obce s rostoucím počtem obyvatel, kde lze očekávat zvyšování okruhu zákazníků.

V souvislosti s umístěním podniku, a to především maloobchodu, je vhodné zmínit pojem spádová oblast. Ta je vymezena jako geografická oblast, ze které do provozovny přicházejí zákazníci. Dále je zásadní posouzení konkurence v dané spádové oblasti a možnosti získání dostatečného podílu na trhu pro rentabilitu podnikání. Například v případě restaurace je základním kritériem úspěšnosti jistota zákazníků, tj. pravidelné předkládání denního menu. Bez této jistoty strávníků obvykle restaurace na území obce v dnešní době takřka nejsou ekonomicky provozuschopné.

Z hlediska výrobního podniku vypadá otázka umístění poněkud jinak. Výrobní podnik se může nacházet v podnikatelské zóně, kde otázka poutačů, toku chodců či dopravy nebo profil místního obyvatelstva hraje jen malou roli. Výrobní podnik může zvažovat následující otázky:

 • cena, vnější vzhled, stáří objektu,
 • dostupná pracovní síla (vzdělanostní a kvalifikační struktura),
 • nájemné,
 • využitelná plocha (výrobní, prodejní, skladovací, správní),
 • rozdělení a dispoziční řešení prostor,
 • vzdálenost od hlavních dopravních tepen,
 • vnitroobjektové komunikační cesty,
 • přístup k hlavním distributorům,
 • přístup k hlavním dodavatelům,
 • možnosti dostavby a přestavby,
 • zdroje pracovních sil.

 

Možnosti působení na lokalizaci podnikatelů do obcí a regionů

Možnost ovlivnit lokalizaci podniku do obce se odvíjí od charakteristik vyšších prostorových úrovní. Čechová (2007)[1] uvádí čtyři základní hierarchické úrovně:

 • Komparativní výhody státu: makrolokalizace (např. velikost trhu, perspektivy hospodářského růstu, rizikovost státu, politická stabilita, měnová stabilita).
 • Konkurenční výhody regionu, ke kterému město přísluší: mezolokalizace (např. image regionu, systém místních daní a poplatků, dopravní a technická infrastruktura).
 • Diferenciační vlastnosti obce: mikrolokalizace (např. vzdělanostní potenciál, použitelná kvalifikovaná pracovní síla, kvalita životního prostředí, výzkumný potenciál, potenciál specializovaných služeb pro podnik).
 • Faktory přitažlivosti určitého místa: mikrolokalizace (např. dostupnost místa pro zaměstnance a pro zákazníky, dodavatele atd., náklady na nákup nemovitostí, okolí a prostředí místa, prestiž jeho adresy).

Základním způsobem, jak může obec či region působit na lokalizaci podnikatelů (ale i na obyvatele a na návštěvníky), je využití marketingu. V kontextu územní samosprávy hovoříme o obecním, městském či regionálním marketingu.

Obecní (městský) marketing je koncept podpory rozvoje obce, který systematicky zkoumá a analyzuje potřeby různých skupin subjektů (občané, podnikatelé, návštěvníci apod.) a usiluje o sladění možností nabídky a poptávky. Městský marketing se zaměřuje zejména na oblasti: podpory investic a podnikání, bydlení, dopravy, vzdělání a trhu práce, životního prostředí, kultury, sportu, destinačního managementu či revitalizace a zvýšení atraktivity městských center. Důvodem, proč města zavádějí marketingové řízení, je dle Ježka (2006)[2] snaha chápat občany, turisty, podnikatele a další cílové skupiny jako zákazníky města. Snaží se proto zjišťovat jejich potřeby, přání a poptávku a reagovat na ně použitím marketingových nástrojů. Městský marketing je v českých podmínkách vnímán velmi pragmaticky jako realizace konkrétních projektů, komunikace s veřejností, zvyšování kvality služeb nabízených městem, partnerství a orientace na cílové skupiny.

 

Shrnutí

Obec může zásadním způsobem ovlivnit lokalizaci podniků, a to jak výrobně orientovaných, tak podniků obchodních či podniků provozujících služby. Co možná nejvyšší zaměstnanost občanů je důležitým cílem obecní samosprávy – se zaměstnanosti souvisí kupní síla a sociální situace obyvatel, stav bytového fondu apod.

Základním motivem samosprávy je vytváření pracovních míst, v oblastech s nižší nezaměstnaností případně využití stávajících ploch a objektů vhodných pro podnikání (často jde o brownfields). Od těchto faktorů se odvíjí veškeré následné aktivity samosprávy a ve svém důsledku i pozitivní klima obce.

 1. Podnikání můžeme charakterizovat jako výrobně orientované, obchodně orientované a poskytující služby.
 2. Důležitým faktorem pro lokalizaci obchodně orientovaného podnikání a podnikání poskytujícího služby je umístění provozovny, které pak udává velikost a charakter spádové oblasti.
 3. Důležité faktory působící na lokalizaci výrobně orientovaného podnikání jsou:
  • využitelná plocha (výrobní, prodejní, skladovací a správní),
  • rozdělení a dispoziční řešení prostor,
  • vzdálenost od hlavních dopravních tepen,
  • vnitroobjektové komunikační cesty,
  • možnosti dostavby a přestavby,
  • zdroje pracovních sil.
 4. Obec (region) může jako nástroje při ovlivňování lokalizace podniků na svém území použít marketingu s marketingovými nástroji 8 P.

 

Zpracováno dle Binek, J., Koráb, V., Galvasová, I., Holeček, J., Bumberová, V., Rosenberg, J., Halásek, D. Obce a regiony pro podnikatele. Podnikatelé pro obce a regiony. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-905139-0-7.[1] ČECHOVÁ, B. Marketing obcí. 2007. Příručka ke kurzu Marketing obcí. URL <https://www.vwv.cz/esf/download/Prirucka_marketing.pdf>.

[2] JEŽEK, J. Městský marketing, nástroj dlouhodobého rozvoje města. Obec a finance 3/2006. URL <https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6235144>.

 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.