Majetková politika obcí a její účinnost

14.10.2012 18:55

Majetková politika tvoří součást komplexu veřejných politik, byť, jak bude zřejmé z následujícího, poměrně specifickou, a do jisté míry ji lze považovat za rámec celkové ekonomické politiky obce, protože zahrnuje nejen statické pojetí majetkových složek, ale i finanční toky spojené s chodem obce a správou majetku. Prolíná de facto většinu veřejných politik; k jejich realizaci je až na výjimky třeba majetku a koordinace majetkového hospodaření napříč jednotlivými politikami je důležitým nástrojem dosahování efektivity hospodaření obce.

Majetkovou politiku lze v nejširší podobě chápat jako celkovou filozofii přístupu k majetku, resp. konkrétněji jako soubor pravidel a postupů upravujících nakládání s majetkem. K vymezení pojmu můžeme dospět i konkretizací obecnějších pojmů. Majetková politika je spolu s rozpočtovou politikou součástí „ekonomických“ politik; existují úzké vazby a zrcadlové toky mezi majetkovou, příjmovou a výdajovou politikou. Interpretovat majetkovou politiku má smysl pouze ve spojení s těmito politikami a nastavení majetkové politiky ovlivňuje politiku rozpočtovou.

V rámci majetkové politiky bývá jako její významná složka často vnímána politika investiční. Investiční politiku můžeme z hlediska finančního zařadit jako neperiodickou součást výdajové politiky, pokud lze v tomto případě hovořit o politice v jejím pravém slova smyslu.

 

Model majetkového hospodaření

 

Na obrázku jsou schematicky znázorněny hlavní prvky a procesy, které je důležité zohlednit při formulaci majetkové politiky. Z hlediska věcného potom můžeme vyčlenit dvě složky majetkové politiky: majetkovou politiku ve vztahu k majetkovému managementu a majetkovou politiku ve vztahu k majetkové optimalizaci.

Majetková politika je důležitou oblastí fungování obce, nicméně její formulace a realizace, spolu s vyhodnocováním jejích dopadů, je věcí spíše intuitivní či reflexivní ve vztahu k jiným veřejným politikám a aktivitám obce. V praxi je důležité kategorizovat cíle majetkové politiky, resp. majetkového hospodaření, což umožní zvýšit vnímání majetku jako nástroje výkonu činností obce a diferencovaně přistupovat k různým úrovním majetkových předpokladů. Ve vazbě na tyto cíle je potom možné vytvářet analytický aparát podporující evaluaci majetkových procesů a sloužící k hledání nákladových úspor při rozvoji majetkového portfolia, stejně jako k posílení příjmové stránky rozpočtu vhodným využitím obecního majetku.

Zpracováno na základě: Binek, J. Hospodaření s majetkem obcí. Brno: Masarykova univerzita, 2008.

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.