Klasifikace dotací

12.10.2012 09:39

Různorodé formy a systémy dotací (darů, podpor, grantů…) se ve světě vyskytují už mnoho století. V současné době v České republice dotace představují významný zdroj financí pro celou škálu subjektů ze všech možných sektorů (veřejný, soukromý i neziskový). Dotace jsou chápány jako nenávratně poskytnuté prostředky z veřejného rozpočtu, za které neexistuje „protiplnění“. Nenávratné jsou v tom smyslu, že pokud příjemce splní podmínky, za kterých mu byly poskytnuty, nevzniká mu vůči danému rozpočtu žádný závazek. Dotace se obvykle poskytují k podpoře určité žádoucí činnosti.

Z předchozího textu je zřejmé, že dotace mohou být poskytovány jak v rámci veřejné správy, tak ze strany veřejné správy subjektům ostatním. Existuje však také řada soukromých subjektů, nadací či velkých firem, které obdobným způsobem jako veřejná správa podporují různé aktivity.

Existuje řada typů dotací s odlišnými charakteristikami jejich získávání, využití či vykazování. Typologie dotací podle jednotlivých hledisek umožňuje poskytovatelům vytvářet co nejúčinněji zaměřené dotační programy a tituly.

Dotace lze členit z několika hledisek:

  • podle účelu – účelové (svázány s konkrétní aktivitou), neúčelové (všeobecné; nemají konkrétně vymezené podmínky užití),
  • podle výše dotace – částka je předem známa, dotace závislé na výkonu,
  • podle nároku na přidělení – nárokové (spojeny s výkonem určité veřejné služby), nenárokové (příjemce se musí aktivně ucházet),
  • podle financování výdajů – běžné, kapitálové (financování jednorázových investičních akcí); obdobou jsou dotace neinvestiční a investiční,
  • podle zúčtování a způsobu vypořádání – prostředky nevyčerpané v rozpočtovém roce musí/nemusí příjemce vrátit,
  • podle nároků na disponibilní prostředky – dotace poskytnuté na bankovní účet, poskytnuté formou otevření čerpacího limitu u banky, poskytnuté po realizaci projektu,
  • podle nároku na vlastní prostředky – dotace se spoluúčastí (podíl příjemce na celkově vynaložené částce), bez spoluúčasti.

 

Škála možností dotací je díky Evropské unii, jíž je Česká republika od roku 2004 členem, velmi široká. V souvislosti s členstvím se Česká republika plně vřadila do struktur EU, a to včetně dotačních možností, které za určitých podmínek z toho plynou. Dalšími významnými zdroji dotací v České republice je státní rozpočet, státní mimorozpočtové fondy, rozpočty jednotlivých krajů, obcí či prostředky jiných subjektů včetně soukromých.

V souvislosti se současným rozpočtovým obdobím EU 2007–2013 bylo pro Českou republiku vyčleněno velké množství dotačních financí na různorodé aktivity. Většina těchto financí je průběžně rozdělována prostřednictvím operačních programů, jejichž kompletní přehled je umístěn na internetovém portálu (https://www.strukturalni-fondy.cz), který byl pro tyto náležitosti vytvořen. Zde jsou umístěny důležité odkazy na jednotlivé subjekty (regionální rady, ministerstva, fondy…), které tyto dotace administrují, a dají se zde také nalézt veškeré podmínky potřebné pro přiznání konkrétní dotace. Jelikož se jedná o veřejné dotační prostředky, musí být také zveřejněny všichni příjemci dotací. Na příslušných webových stránkách administrujících subjektů lze tudíž dohledat konkrétní název projektu, jeho žadatele, místo realizace projektu a celkové způsobilé výdaje a z nich vypočtenou a schválenou dotaci na daný projekt.

Vedle evropských dotací, jež tvoří v současnosti většinu dotačních peněz, které jsou v České republice k dispozici, existují také dotace na národní úrovni. Orgán, který na všechny dotace, jež jdou ze státního rozpočtu (i přes jiné organizace), dohlíží, je Ministerstvo financí ČR (dále jen MF). Pro jejich důsledný monitoring a transparentnost zřizuje Centrální evidenci dotací z rozpočtu – CEDR (https://cedr.mfcr.cz).

Informační systém CEDR slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Skládá se z několika částí, které jsou podle svého určení provozovány u poskytovatelů dotací (resorty, agentury), v centru zpracování (MF) a na Ústředním finančním a daňovém ředitelství, finančních ředitelstvích a okresních finančních úřadech.

Další doporučené odkazy:

https://www.szif.cz/ – Státní zemědělský intervenční fond,

https://www.edotace.cz – Průvodce světem finančních podpor,

https://www.dotaceonline.cz – Informační servis pro podniky a veřejný sektor.

Zpracováno na základě: Binek, J., Galvasová, I., Svobodová, H., Holeček, J., Chabičovská K. Obec a její rozvoj v širších souvislostech (certifikovaná metodika Ministerstva zemědělství č. 1/2012). Brno: GaREP, spol. s r.o., 2009, ISBN 978-80-904308-2-2.

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.