Členění nástrojů rozvoje obce

15.10.2012 17:52

Nástroje slouží jako prostředky k uskutečnění určité činnosti. Nástroj bývá svázán s určitou konkrétní technikou či s nějakým reálným technologickým či společenským postupem (nebo i procesem).

Celkově můžeme rozlišit šest kategorií nástrojů rozvoje obcí. U jednotlivých kategorií jsou uvedeny nejtypičtější užívané nástroje:

 1. Administrativní nástroje:
  • obecně závazné vyhlášky obce, nařízení obce,
  • jednací řády orgánů obce,
  • postupy pro řešení různých události.
 2. Koncepční nástroje:
  • strategie rozvoje, různé dílčí koncepce, krizový plán,
  • strategie svazku obcí
  • politické deklarace – volební programy,
  • územní plán, regulační plán,
  • plán pozemkových úprav.
 3. Institucionální nástroje:
  • výbory zastupitelstva obce, komise rady obce,
  • organizace zřizované obcemi,
  • turistická informační centra,
  • členství ve svazku obcí, v místní akční skupině,
  • členství ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení místních samospráv,
  • členství v organizacích cestovního ruchu,
  • partnerské obce.
 4. Věcné nástroje:
  • budování technické a dopravní infrastruktury,
  • budování zařízení pro volnočasové aktivity obyvatel,
  • poskytnutí prostor pro podnikání či pro aktivity občanů,
  • poskytnutí služeb občanům či podnikatelům (např. propagace),
  • poradenství podnikatelům či občanům.
 5. Sociálně-psychologické nástroje:
  • společenské, kulturní a sportovní akce v obci,
  • vzdělávací akce,
  • prostředky komunikace (obecní zpravodaj, internetové stránky obce, obecní vývěska, obecní rozhlas, informování pomocí SMS apod.) a jejich využití,
  • soutěže – účast v soutěži Vesnice roku, pořádání místních soutěží.
 6. Finanční nástroje:
  • příspěvky občanům (narozenému dítěti, na zlepšení vzhledu prostranství před domem, na pohřeb apod.),
  • finanční podpora určitých podnikatelských aktivit,
  • granty pro neziskové organizace.

Zaměříme-li se na obecný charakter uvedených skupin nástrojů, z hlediska směru jejich působení lze v nejobecnější rovině rozlišit regulační (omezující nějaké konání) a iniciační nástroje (podporující nějaké konání). Klasickými regulačními nástroji jsou administrativní nástroje (zejména legislativa). Koncepční nástroje obsahují jak regulační nástroje (dominují v územním plánu), tak iniciační.

Z hlediska šíře dopadu lze dále rozlišit nástroje univerzální a specifické, kdy jádro první skupiny obvykle tvoří administrativní a institucionální nástroje. Rozvojové nástroje mohou mít plošný či výběrový charakter. Na cílovou skupinu mohou působit přímo či nepřímo.

Důležitou otázkou uplatnění nástrojů rozvoje je vhodnost jejich společného užití k rozvoji území, ať již jde o potenciální dopady, či schopnost je využít. Pro každou úroveň veřejné správy při snaze o rozvoj jsou reálné a vhodné jiné podoby daných nástrojů, a proto je třeba usilovat o nalezení jejich optimální kombinace pro daný subjekt a dané aplikační území. Na účinnost jednotlivých nástrojů a opatření má vliv řada faktorů a mnohé nástroje jsou obtížně přenositelné.

 

Zpracováno dle: Binek, J., Galvasová, I., Chabičovská, K., Holeček, J., Svobodová, H., Halásek, D., Novosák, J. Rozvojový interaktivní audit. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-904308-9-1

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons David_Yannick  © 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.