5 minutovka 02 - Postup stanovení rozvojové vize obce

22.05.2017 22:39

Smyslem vize rozvoje obce je vytvoření představy o budoucnosti obce, předobrazu budoucího reálného života obecního organismu.

Východiska pro tvorbu rozvojové vize obce

 • výstupy analytické části (objektivní stav a vývoj obce)
 • shrnutí analytických zjištění v podobě definovaných hlavních pozitiv a problémů obce (ideální je, když jsou tato hlavní pozitiva a negativa formulována s využitím metody komunitního projednávání)
 • další výstupy komunitního projednávání

Zásadní doporučení → při tvorbě vize NEPLÁNUJEME (v reálném a racionálním slova smyslu), ale kreativně VYKRESLUJEME ideální obraz budoucnosti obce. Právě v tomto volném přístupu bez pevné formy se tvorba rozvojové vize liší od všech ostatních kroků tvorby návrhové části programu rozvoje obce.

Návrh postupu formulování rozvojové vize obce

·         vytvoření tvůrčí skupiny

 • pro snazší řízení by se měl počet členů skupiny pohybovat v rozmezí 10-15 lidí (v malých obcích postačí 5-7 členů skupiny)
 • tvůrčí skupina by neměla být vytvořena pouze z členů, kteří se výkonně podílí na zpracování programu rozvoje obce (přílišné zaujetí daným tématem, možná absence nadhledu, řešení detailů)
 • členové tvůrčí skupiny by měli být kreativní, nad věcí

·         zadání pro tvůrčí skupinu

 • vytvořit představu o budoucí realitě obce, o jejím budoucím životě
 • zadání formulovat dopředu, aby se účastníci mohli zamyslet a připravit

·         postup tvorby – brainstorming (ústně, písemně)

 • moderátor seznámí účastníky s jejich posláním a vysvětlí pravidla brainstormingu
 • brainstormingové setkání může být zaměřeno na: (i) obec jako celek; (ii) tematicky – ideálně dle definovaných pozitiv a problémů (tato varianta umožní moderátorovi využít více podnětů a pobídek pro rozproudění nápadů)
 • členové tvůrčí skupiny vznášejí své náměty – NÁPADY → nápady jsou moderátorem zapisovány na tabuli → předložené nápady nikdo z účastníků nehodnotí, neanalyzuje ani nekritizuje, diskuse k jednotlivým návrhům je povolena pouze formou rozpracování návrhu nebo variace na daný nápad; platí: (i) čím víc nápadů, tím lépe, (ii) je žádoucí podporovat i zdánlivě fantaskní náměty – nemusí se sice následně uplatnit jejich konkretizovaná podoba, ale mohou být využity námětově
 • v případě pasivity účastníků na počátku brainstormingu lze využít např. náměty účastníků předchozích komunitních projednávání, moderátor by měl mít připravené vlastní podněty (třeba i provokativní) k povzbuzení diskuse
 • v případě pasivity účastníků v průběhu brainstormingu (dojdou nápady) vyzvat k rozpracování vybraných, již řečených nápadů
 • po uplynutí času k předkládání nápadů, návrhů (délka závisí na počtu účastníků a velikosti řešeného území: 45-90 min.) bude provedeno bodování jednotlivých nápadů (každým účastníkem subjektivně) – nejde ještě o hodnocení (vyhodnocování) jako takové, ale o utřídění výroků a stanovení jejich komplexní důležitosti (časová náročnost této části – cca 15 - 30 min.)
 • vyhodnocení námětů zpracovatelským týmem a vlastní formulace vize (již mimo brainstorming).

·         formulování vize

–        zobecněná klíčová vize specifikující komplexní předobraz obce v budoucnosti

–        dílčí zásadní tematické vize (nemusí nutně pokrývat všechna rozvojová témata)

Zpět

Vyhledávání

© 2009-2022 Asociace regionalistů z.s., e-Rozvoj.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.